Poznaj naszą ofertę

O nas

APEIRON CONSULTING powstał na początku 2011 roku. Został stworzony przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym oraz bezpośredniej obsłudze klienta korporacyjnego w zakresie finansów.

Wiedzę oraz doświadczenie zarządzający zdobywali w jednych z największych instytucji finansowych oraz współpracując i obsługując przedsiębiorstwa różnej wielkości.

Zarządzający APEIRON CONSULTING w swojej karierze zawodowej uczestniczyli w kompleksowej obsłudze i zarządzaniu ponad 100 przedsiębiorstw.

APEIRON CONSULTING z sukcesem implementuje poznane praktyki i rozwiązania biznesowe znajdujące swoje zastosowanie w bardzo wielu branżach, działających zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.

Dzięki wdrażanym strategiom poprawia konkurencyjność swoich Klientów oraz stwarza warunki do bardziej efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Partnerzy

Usługi

KAP to raport tworzony w celu zewnętrznej / niezależnej oceny sytuacji finansowej oraz biznesowej spółki. KAP składa się wnikliwej oceny działalności oraz organizacji spółki na bazie kompleksowej analizy wszystkich pozycji bilansowych oraz wynikowych spółki. Rezultatem analizy jest zestawienie sprawdzonych rekomendacji adekwatnych do prowadzonego modelu biznesowego mające na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa oraz wzrost konkurencyjności spółki.

W ramach opracowania KAP uwzględniane są m.in.:
• struktura bilansu: analiza, ocena i rekomendacje z punktu widzenia prowadzonego modelu biznesowego
• wyniki finansowe: analiza, ocena i rekomendacje,
• koszty operacyjne: analiza, ocena i rekomendacje,
• wskaźniki finansowe (płynności, rentowności, zadłużenia, efektywności): analiza, ocena i rekomendacje,
• stan płynności finansowej: analiza struktury wiekowania należności i zobowiązań, ocena i rekomendacje,
• źródła finansowania: ocena i rekomendacje dotyczące adekwatnych źródeł do strategii spółki i prowadzonego modelu biznesowego,
• polityka finansowo – rachunkowa: ocena oraz rekomendacje
• przepływ informacji księgowo-finansowych do osób zarządczych: ocena i rekomendacje
• struktura organizacyjna: ocena i rekomendacje
• rekomendacje w celu poprawy efektywności i sprawności spółki w odniesieniu do prowadzonego modelu biznesowego.

Usługa Kontrolera Finansowego świadczona przez Apeiron Consulting to sposób na dokładną analizę oraz systematyczne uzyskiwanie kluczowych informacji analitycznych dla osób zarządzających lub/i właścicieli w zbiorczy oraz przystępny sposób.

Rolą Kontrolera Finansowego jest wprowadzanie i kontrola budżetów wynikowych spółki, precyzyjne analizowanie wskazanych obszarów przychodowych oraz kosztowych, ocena poprawności planu kont analitycznych zgodnych z prowadzoną działalnością spółki, dostarczanie precyzyjnych informacji do podległych jednostek oraz dbanie o prawidłowy proces obiegu informacji finansowych.

Rezultatem jest między innymi, Comiesięczny Raport Kontrolingowy zawierający zbiór informacji analitycznych, który zapewnia komfort w podejmowaniu świadomych decyzji zarządczych.

Usługa Kontrolera Finansowego świadczona przez zespół Apeiron Consulting zbudowana jest o najwyższe kompetencje analityczne, wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, ale przede wszystkim w oparciu o wieloletnie doświadczenie w procesach kontrolingu.

Do głównych zadań Kontrolera Finansowego będzie należało m.in.:

• zbadanie oraz wdrożenie optymalnego planu kont analitycznych przedsiębiorstwa na potrzeby kontroli ważnych pozycji przychodowych i kosztowych z punktu widzenia prowadzonej działalności oraz budowania strategii spółki.
• wyszczególnienie najważniejszych grup przychodowych i kosztowych na potrzeby analiz oraz do procesu monitoringu rezultatów,
• opracowywanie oraz wdrożenie optymalnego obiegu informacji finansowych dla danej spółki,
• opracowywanie prognoz i budżetów wraz z kontrolą ich realizacji,
• optymalizowanie kosztów,
• analizowanie rentowności poszczególnych grup przychodowych i kosztowych,
• raportowanie stanu należności i zobowiązań z wiekowaniem z podziałem na danego kontrahenta,
• analizowanie rentowności i efektywności wskazanych procesów wewnętrznych,  najważniejszych grup produktów, zyskowności na danym kliencie,
• stała współpraca z zespołem księgowym,
• przygotowywanie różnorodnych raportów według indywidualnych potrzeb osób zarządzających,
• raportowanie wyników grupy spółek według indywidualnych potrzeb,
• przygotowanie miesięcznego raportu kontrolingowego do osób zarządzających.

Usługa Zewnętrzny Dyrektor Finansowy świadczona przez Apeiron Consulting to połączenie kompetencji finansowych oraz managerskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego spółki oraz umożliwienia stałego rozwoju poprzez udostępnienie sprawdzonych strategii i narzędzi finansowych.

Rola Dyrektora Finansowego w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległa wyraźnej ewolucji. To już nie tylko przygotowywanie raportów czy informacji dla osób zarządzających. Wraz z niepewną sytuacją rynkową od Dyrektora Finansowego oczekuje się obecnie poszukiwania możliwości wzrostu wartości firmy, dbałości o utrzymanie płynności finansowej w spółce, coraz większą odpowiedzialność za kształtowanie strategii rozwojowych, korygowania modeli biznesowych i zarządzania ryzykiem.

Taki zestaw kompetencji oraz wsparcia otrzymują Państwo korzystając z usługi Zewnętrznego Dyrektora Finansowego w Apeiron Consulting.

Do głównych zadań Zewnętrznego Dyrektora Finansowego będzie należało m.in.:

•  zbadanie oraz wdrożenie optymalnego planu kont analitycznych przedsiębiorstwa na potrzeby kontroli ważnych pozycji przychodowych i kosztowych z punktu widzenia prowadzonej działalności oraz budowania strategii spółki.
•  wprowadzenie modelu planowania finansowego pod kątem płynności, jak i wyników finansowych spółki,
•  comiesięczna analiza wraz z rekomendacjami wyników finansowych,
•  raportowanie bieżącej i planowanej sytuacji płynnościowej spółki do osób zarządzających, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego spółki.
•  przygotowanie planu optymalnej struktury i wysokości finansowania spółki, wnioskowanie oraz pozyskanie finansowania według zaakceptowanego planu, profesjonalne negocjacje z instytucjami finansowymi w celu uzyskania optymalnych warunków (kosztowych oraz zabezpieczeniowych)
•  praca z zarządem w tworzeniu strategii rozwojowych spółki w oparciu o narzędzia finansowe i biznesowe,
•  ocena wraz z zarządem planów inwestycyjnych spółki pod kątem rentowności oraz ryzyka.

 

Restrukturyzacje naprawcze przedsiębiorstw dotyczą tych działań i rekomendacji, które w doraźny sposób przyczyniają się do poprawy wyników finansowych spółki, poprawiają płynność finansową, a nawet chronią spółkę przed upadłością.

Szereg rekomendacji, niezbędnych narzędzi oraz opis działań ma swoje odzwierciedlenie w przygotowywanym przez Apeiron Consulting planie naprawczym, który jest podstawą do sprawnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Program naprawczy w swojej istocie poza mapą postępowania dla spółki jest również narzędziem dla kontrahentów spółki w celu wypracowania nowego modelu współpracy przez okres zmian.

W ramach posiadanych kompetencji zespół Apeiron Consulting przeprowadza restrukturyzacje naprawcze przedsiębiorstw w dwóch obszarach:

 1. Restrukturyzacje finansowe – podstawowym zadaniem jest odzyskanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej (wypłacalność spółki) oraz odzyskanie bezpieczeństwa struktur finansowych;
 • doraźna zmiana struktur bilansowych spółki adekwatna do ustalonej w programie naprawczym,
 • wprowadzenie zmian w polityce sprzedaży oraz polityce ustanawiania cen,
 • przebudowa struktur kosztowych spółki,
 • usprawnienie procesu przepływów pieniężnych,
 1. Restrukturyzacje operacyjne – podstawowym zadaniem jest poprawa modelu funkcjonowania oraz zarządzania spółką w celu osiągnięcia sprawniejszej oraz bardziej efektywnej organizacji,
 • doraźne zmiany w kierunkach oraz sposobie funkcjonowania spółki adekwatnie  do programu naprawczego,
 • wprowadzenie zmian w procesach obejmujących zasoby oraz kapitał ludzki spółki,
 • usprawnienie procesu zarządzania oraz organizacji spółki.

Strategie rozwojowe wprowadzane przez zespół Apeiron Consulting związane są z przygotowaniem i wdrożeniem decyzji strategicznych mających doprowadzić do wzrostu wartości spółki. Celem wprowadzenia strategii rozwojowych jest podniesienie sprawności, a co za tym idzie konkurencyjności oraz dochodowości spółki.

Nasze obserwacje wskazują na bardzo dużą potrzebę, o ile nie konieczność, udoskonalenia sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. W ostatnich latach potrzeby często wymusza ciągle zmieniający się rynek, który jest coraz bardziej wymagający, czy to na poziomie efektywności, sprawności czy konkurencyjności kapitałowej. Aby temu sprostać przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z kompetencji Apeiron Consulting i wdrożyć strategie pozwalające nie tylko osiągać znacznie więcej niż konkurencja, ale i sprawniej i bezpieczniej prowadzić model biznesowy.

Strategie rozwojowe wprowadzane przez zespół Apeiron Consulting mają swoje zastosowanie przede wszystkim w:

 • procesach i strategii sprzedaży
 • organizacji oraz logistyce produkcji
 • polityce zamówień oraz dostaw
 • strukturach organizacyjnych i programach motywacyjnych
 • odpowiednim raportowaniu oraz monitoringu podejmowanych działań
 • strategiach finansowych

 

W ramach współpracy z Apeiron Consulting otrzymują Państwo profesjonalne wsparcie w procesie pozyskiwania środków na cele związane z działalnością bieżącą jak i inwestycyjną.

Po zapoznaniu się z Państwa sytuacją, określeniu potrzeb, weryfikacji możliwości rynkowych oraz biznesowych, pozyskujemy środki w postaci:

 • kredytów bankowych
 • leasingu
 • faktoringu
 • dotacji

Biorąc pod uwagę nasze kompetencje oraz doświadczenie przeprowadzamy dla naszych Klientów procesy restrukturyzacji kredytów. Na bazie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych Klientów przed Instytucjami Finansowymi jak również przygotowujemy programy naprawcze, będące fundamentem funkcjonowania przedsiębiorstwa w procesie zmian.

Podejmując współpracę w ramach pozyskiwania finansowania zespół Apeiron Consulting zadba m.in o:

 • audyt posiadanych pozycji długu finansowego
 • analizę dodatkowych potrzeb finansowych
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby pozyskania długu
 • przygotowanie wniosków o dotację
 • przygotowanie opracowań na potrzeby pozyskania długu
 • profesjonalne reprezentowanie przez Instytucjami Finansowymi oraz Jednostkami Finansującymi

Rozwój oraz bezpieczeństwo zainwestowanych środków naszych Klientów jest dla nas najważniejszy. Dbamy o komfort podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz o ich realizację według określanych wspólnie założeń.

Codziennie podejmujemy z naszymi Klientami działania zmierzające do zwiększenia wartości prowadzonych przedsiębiorstw.

Posiadamy bogate doświadczenie w analizie i kompleksowej obsłudze projektów inwestycyjnych. Realizujemy projekty inwestycyjne zarówno w procesie budowy majątku spółki inwestując w nieruchomości, jak i pełnego wyposażenia w niezbędne środki trwałe tj. maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, infrastrukturę IT.

Realizując projekty inwestycyjne zabezpieczamy naszych Klientów w odpowiednie środki finansowe, dzięki którym nie tylko realizujemy postawione cele, ale również po zakończonej inwestycji przeprowadzamy dzięki nim przez proces adaptacji do pełnej sprawności.

W ramach współpracy z Apeiron Consulting otrzymują Państwo pełne wsparcie w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji. Przygotowujemy m.in.:

 • analizy opłacalności inwestycji
 • biznes plany
 • modele planowania finansowego procesu inwestycyjnego
 • wnioski kredytowe oraz opracowania dla instytucji finansowych
 • studia wykonalności
 • analizy rynkowe

Zaufali nam

Konsultanci

Dane kontaktowe

APEIRON CONSULTING

ul. Złota 59 (9 piętro)
00-120 Warszawa
E-mail: biuro@apeironconsulting.pl